Persbericht

Minister Khattabi aangesteld als onderhandelaar rechtvaardige transitie op klimaattop

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi is op de klimaatconferentie in Dubai aangesteld als Europese onderhandelaar voor rechtvaardige transitie. De eer valt haar te beurt omwille van haar actieve en verbindende rol op internationaal vlak. Rond het thema heeft ze uitgebreide ervaring, zo organiseerde ze in België in samenwerking met het middenveld, academici en een burgerpanel verschillende werkzaamheden rond de sociale uitdagingen van klimaat- en milieubeleid en zal de rechtvaardige transitie ook een prioriteit zijn tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Minister Khattabi reageert gemotiveerd:Op de vorige klimaatconferentie is een werkprogramma over rechtvaardige transitie afgesproken. Nu komt het belangrijke werk: dat werkprogramma concretiseren. Zo kan de uitkomst van deze klimaattop landen helpen in de cruciale uitdaging om de economie klimaatneutraal te maken maar tegelijk specifiek beleid te ontwikkelen voor werknemers in getroffen sectoren zoals de fossiele industrie of voor mensen die zich nu al in een sociaal kwetsbare situatie bevinden. Ik zal de Europese positie uitdragen en compromissen zoeken.”Minister Khattabi kan zich beroepen op de Europese en Belgische onderhandelingspositie die al is vastgelegd. De Europese raadsconclusies schrijven in paragraaf 32 het volgende over het belang van rechtvaardige transitie in de uitkomst van de klimaatonderhandelingen op COP28:


[De EU] verwelkomt het werkprogramma rond rechtvaardige transitie om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te realiseren en wil constructief samenwerken met partijen [bij de klimaatconventie] om te komen tot een besluit over de reikwijdte ervan. [De EU] vraagt een werkprogramma waarin de mens centraal staat, niemand wordt achtergelaten, en een proces waarin alle partijen en stakeholders kunnen samenwerken en informatie uitwisselen over de rechtvaardige transitie. Zo neemt de capaciteit toe om de rechtvaardige transitie in de praktijk te brengen, op basis van een zinvolle en effectieve sociale dialoog en inclusieve participatie van iedereen.”
 


België heeft onder meer het volgende bepaald in overleg tussen de gewesten en de federale overheid in haar Belgische onderhandelingspositie:Wat het werkprogramma over de rechtvaardige transitie betreft, erkent België het belang van de integratie van het concept van een rechtvaardige transitie in relevante nationale klimaatbeleidslijnen, in het bijzonder onze Lange Termijn Strategieën (LTC’s), Nationale Bijdragen (NDC's) en Nationale adaptatieplannen (NAP’s). België steunt een focus op het uitwisselen van ervaringen over hoe om te gaan met werknemers die worden geraakt door de transitie en het creëren van kwaliteitsvolle jobs over de hele waardeketen waarbij -mensenrechten en arbeidsrechten worden gewaarborgd en genderstereotypen en -discriminatie worden bestreden.”