Nieuws

Persbericht

Benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van bepaalde leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Persbericht

Hernieuwing samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.

Communication

Opinie | De houdbaarheid van onze overheidsfinanciën vereist investeringen!

In het debat over de toekomst van het Europese begrotingsbeleid volgen analyses en voorstellen voor een terugkeer naar de begrotingsorthodoxie elkaar op. Deze analyses en voorstellen lijken niet alleen op elkaar, maar ook op die van de jaren negentig.Dit is een probleem.  
Persbericht

PB | Zakia Khattabi legt in Kopenhagen de basis voor een ambitieuze COP28

Vandaag maandag gaat in Kopenhagen een internationale ministeriële vergadering over klimaat van start. Deze eerste klimaatvergadering sinds de COP27 van november verleden jaar in Sharm El-Sheik zal gedurende twee dagen geleid worden door het huidige en komende voorzitterschap van de Conferentie van de partijen bij het Klimaatverdrag, met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Federaal Minister van Klimaat en Belgisch delegatieleider Zakia Khattabi woont beide dagen van deze…
Persbericht

Zakia Khattabi legt in Kopenhagen de basis voor een ambitieuze COP28

Vandaag maandag gaat in Kopenhagen een internationale ministeriële vergadering over klimaat van start. Deze eerste klimaatvergadering sinds de COP27 van november verleden jaar in Sharm El-Sheik zal gedurende twee dagen geleid worden door het huidige en komende voorzitterschap van de Conferentie van de partijen bij het Klimaatverdrag, met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Federaal Minister van Klimaat en Belgisch delegatieleider Zakia Khattabi woont beide dagen van deze evaluatievergadering van de COP27 bij met de vaste bedoeling om nu al aan te zetten tot ambitie voor de COP28 eind november dit jaar in Dubai. "De COP27, waarop veel hoop was gevestigd, klopte af op verbintenissen die ruim onvoldoende zijn om het hoofd te bieden aan de huidige klimaaturgentie, in het bijzonder wat betreft het mitigatieluik", stelt Zakia Khattabi.  Kan het toeval zijn? Deze namiddag zal het rapport van de zesde evaluatiecyclus van het IPCC gepubliceerd worden. Het bevat volgens de Minister geen verassingen: “Het huis staat in brand! We weten dat dit decennium bepalend zal zijn om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 1,5 graad, zo niet worden de  leefbaarheidsvoorwaarden op aarde niet langer gegarandeerd voor de huidige en toekomstige generaties. Uit recente rapporten blijkt dat we afstevenen op een wereldwijd alarm van 2,5 graden; dit is een catastrofe voor de mensheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare landen en bevolkingsgroepen. De tijd van grote toespraken is voorbij; er is nog tijd voor actie, maar dan wel voor ambitieuze en onmiddellijke actie!”, stelt de Minister nog.   Gesprekken zullen binnen vier werkgroepen worden gevoerd, gewijd aan de vier volgende thema’s: mitigatie, adaptatie, verlies en schade, en financiering. De Minister zal optreden als moderator van de eerste werkgroep. Na afloop van deze gesprekken volgt dan een plenaire vergadering over de algemene inventarisatie (Global Stocktake - GST), een mechanisme om de gemaakte vorderingen voor het behalen van de doelstellingen te evalueren.

Persbericht

12 projecten voor in totaal 8 miljoen euro gefinancieerd door ministers Khattabi en Dermagne om circulariteit in België te stimuleren

Belgium Builds Back Circular (BBBC) maakt deel uit van het Nationale  herstel- en veerkrachtplan, en wordt uitgedragen door minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Met een  aantal projectoproepen gefinancierd met middelen uit het EU Fonds voor Herstel en Veerkracht willen de ministers circulaire ondernemers  ondersteunen die innovatieve ideeën hebben rond circulair  ontwerp en substitutie van zorgwekkende stoffen, om zo de overgang naar een circulaire economie in België aan te moedigen en te versnellen.Van Vandaag werden de namen bekendgemaakt van de 12 winnaars van de eerste projectoproep en werd het startschot gegeven voor de tweede projectoproep Belgium Builds Back Circular. De eerste projectoproep ter waarde van 8 miljoen euro zocht naar innovatieve ideeën rond circulair ontwerp in de sector van fietsen, windturbines, gezondheidszorg en biomimicry. De financiële ondersteuning geeft de winnende organisaties en bedrijven nu de kans om hun ideeën voor circulair design van producten en diensten concreet uit te testen. Zakia Khattabi: “De ontwerpfase is de bepalende factor om de milieuvoetafdruk van onze productie en consumptie te verkleinen. Eco-design gaat niet enkel over producten, maar ook over het systeem waarin de producten zich bevinden. Hun ontwerp moet herdacht worden om circulaire waardeketens mogelijk te maken.” Er waren meer dan 40 kandidaturen voor de eerste BBBC projectoproep, waaronder 18 projecten over fietsen, 9 over biomimicry, 6 over gezondheidszorg en 5 over windturbines. De 34 projecten die voldeden aan de toelatingscriteria werden geanalyseerd door een jury van onafhankelijke externe deskundigen. Voor de tweede oproep zal de focus liggen op substitutie van zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS en hormoonverstoorders. De tweede oproep zal ook opnieuw op zoek gaan naar circulaire oplossingen voor eco-design in de sector van machines en professioneel elektronica, kledij, binnenhuisinrichting en verpakkingsarme voedingsketens.   "Het is essentieel om het ontwerp zelf van een product te heroverwegen en te moderniseren. We kunnen en willen niet meer produceren zonder rekening te houden met de risico's voor ons milieu of onze gezondheid. Deze innovatieve projecten hebben de ambitie om alle belangrijke sectoren te beïnvloeden. Het is onze ambitie om de meest schadelijke stoffen te verwijderen uit de producten die wij dagelijks consumeren", aldus Pierre-Yves Dermagne. Zie hieronder de winnaars van de eerste projectoproep Belgium Builds Back Circular binnen de verschillende thema's;  Fietsen: - Zevensporenplan |  E-bis  - Alle kinderen op Wielekes | Wij Delen - CYCLOOP | Bilmo - Blue Bike Sharing for Life | Blue-mobility & VELO - Velocirculaire | Mobiel 21 Windenergie: - C-Blade. Circulaire oplossingen voor windturbinebladen | Sirris - Ready4Decom | POM West-Vlaanderen Gezondheidszorg: - Biotransformation For the Future | GZA Ziekenhuizen - De Circular Kickstart: Healthcare Challenge | The Circular Hub Biomimetica: - Biomimetische oppervlakten via lasertechniek | Sirris - Permateria | Permafungi - Léém | BC Materials  

Persbericht

PB | 12 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro door ministers Khattabi en Dermagne om circulariteit in België te stimuleren

Belgium Builds Back Circular (BBBC) maakt deel uit van het Nationale  herstel- en veerkrachtplan, en wordt uitgedragen door minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Met een  aantal projectoproepen gefinancierd met middelen uit het EU Fonds voor Herstel en Veerkracht willen de ministers circulaire ondernemers  ondersteunen die innovatieve ideeën hebben rond circulair  ontwerp en…
Persbericht

PB | Besturen is vooruitzien! Zakia Khattabi opent rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie

Minister Zakia Khattabi heeft vandaag de rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie geopend, een belangrijke stap in de conferentie van de Rechtvaardige Transitie in België. Er werden meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd over de onderwerpen: landbouw en voeding, transport en mobiliteit, het gebouwenpark en de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van een brede waaier aan maatschappelijke stakeholders kwamen de belangen voorstellen en ideeën van hun achterban,…
Persbericht

Besturen is vooruitzien! Zakia Khattabi opent rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie

Minister Zakia Khattabi heeft vandaag de rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie geopend, een belangrijke stap in de conferentie van de Rechtvaardige Transitie in België. Er werden meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd over de onderwerpen: landbouw en voeding, transport en mobiliteit, het gebouwenpark en de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van een brede waaier aan maatschappelijke stakeholders kwamen de belangen voorstellen en ideeën van hun achterban, verdedigen.  Het forum heeft tot doel de inzichten, ervaringen, zorgen en voorstellen van het georganiseerde middenveld over de rechtvaardige transitie bijeen te brengen en te analyseren. "Om op een geloofwaardige, structurele en eerlijke manier te reageren op de ecologische noodsituatie waarin we ons bevinden, moeten we ons op de toekomst richten en onze productie- en consumptiewijzen grondig herzien, onze economieën en onze steden herdenken," verklaarde Zakia Khattabi tijdens haar openingstoespraak. “We hebben geen andere keuze, anders worden sommige veranderingen ons op de meest gewelddadige manier opgelegd (de stikstofcrisis is een voorbeeld). Samen kunnen wij de voorwaarden van deze overgang kiezen, via een brede dialoog waarbij alle groepen - ook de meest kwetsbaren - worden betrokken. Aan de hand van dit forum wil ik de modaliteiten van een rechtvaardige transitie in België verduidelijken, zodat we deze ideeën en ambities kunnen omzetten in concrete acties en beleid,” aldus de minister.  Het tweede deel van het forum vindt plaats op 28 maart. De thema's die aan bod zullen komen zijn financiën en investeringen, internationale solidariteit, energie en hulpbronnen, en armoedebestrijding.

Persbericht

PB | Zakia Khattabi’s exportverbod gaat door

België is één van de Europese landen die de meeste chemische stoffen exporteert die verboden zijn in de EU vanwege hun gezondheids- en milieu-impact. De Europese Unie verbiedt het op de markt brengen van deze stoffen maar productie en export blijven echter mogelijk. In 2018 exporteerde de EU bijna 81.000 ton schadelijke pesticiden buiten haar grenzen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.