Communicatie

Beleidsnota 2024

Op dinsdag 28 november heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, haar algemene beleidsnota voor het jaar 2024 voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De nadruk ligt op het afronden van belangrijke wetsvoorstellen, KB’s en initiatieven die het federale milieu- en klimaatbeleid op een nieuwe leest schoeien.

Van de vele initiatieven die door de minister en haar kabinet zullen worden afgerond, hierbij enkele blikvangers voor het jaar 2024.
 
Duurzame ontwikkeling
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als kompas in de beleidsnota’s : de 3de analyse wordt voorbereid door het Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling (FIDO).
 • Na overdonderend succes in 2023 vindt in 2024 tweedaags forum over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) plaats.
 • Versterking van de administratie FIDO via de begroting 2024.
 • Breder ondersteuningsprogramma voor het verduurzamen van waardeketens van bedrijven om ze voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Europese richtlijn voor Corporate Sustainability Due Diligence.
 • Oprichting van de kenniscel binnen FIDO over grondstoffenafhankelijkheid van de Belgische samenleving en voor beleidsadviezen om die afhankelijkheid te kunnen verlagen
  Hernieuwde omzendbrief duurzame overheidsopdrachten.
Klimaat 
 • De KB’s die uitvoering moeten geven aan de federale klimaatwet, en de goede governance verder verankeren, zullen oa. een expertencomité bij het klimaatcentrum oprichten en de financiering van het federale klimaatbeleid verder vorm geven.
 • Het definitief federaal en nationaal klimaatplan (FEKP en NEKP) zal vorm krijgen in de eerste helft van 2024. Het bevat de maatregelen binnen de federale bevoegdheden om de Europese doelstellingen voor 2030 rond klimaat en energie te halen.
 • De federale minister van klimaat is in 2024 voorzitter van de Nationale Klimaat Commissie.
 • Indien er nog geen is eind 2023, zal de minister een samenwerkingsakkoord onderhandelen voor de resterende verdeling van de miljardeninkomsten uit ETS 1, ETS BRT, Sociaal Fonds en CBAM tussen de entiteiten en de federale overheid.
 • Opstellen en indienen sociaal klimaatplan samen met de regio’s om recht te hebben op honderden miljoenen euro’s per jaar vanaf 2026 voor sociaal klimaatbeleid.
 • Als bevoegde nationale autoriteit voor het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) zal de federale klimaatadministratie in nauwe samenwerking met de Belgische douane zorgen voor een vlotte invoering en opvolging van CBAM.
 • Het coördinatieorgaan voor de analyse en evaluatie van de risico’s (CRAC) van de klimaatverandering komt op kruissnelheid in 2024.
 • De opvolging van de 28ste klimaattop zal de nadruk leggen op het implementeren van de uitkomst van de Global Stocktake. In het bijzonder moeten alle Partijen tegen begin 2025 de nieuwe nationale klimaatplannen voorbereiden. Ook binnen de EU zal dit proces op kruissnelheid komen tijdens 2024 en een prioriteit zijn voor het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.
Milieu
 • De zesde sessie van het milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEA6, vindt plaats in februari 2024 tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en zal de focus leggen op ‘Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution’.
 • Publieksconsultatie en definitieve goedkeuring van Nationale Biodiversiteitsstrategie.
 • Implementatie van de EU-verordening om te vermijden dat producten zoals cacao ontbossing veroorzaken.
 • In werking treden herstelbaarheidsindex voor consumptiegoederen zoals wasmachines en vaatwassers.
 • In werking treden van nieuwe regels om plasticverpakkingen voor eenmalig verbruik te verminderen (SUP 2).
 • Exportban van gevaarlijke chemische stoffen treedt in werking en exportban van vuile motorbrandstoffen is in voorbereiding.
 • Het derde nationaal actieplan milieu en gezondheid (2024-2029 ) treedt in werking en richt zich op twee prioritaire thema’s: de weerbaarheid, aanpassing en strijd tegen klimaatverandering en de beperking van de negatieve effecten van chemische stoffen op de gezondheid en het milieu.
Green Deal/ Just Transition en EU-voorzitterschap
 • Samen met de collega’s in de federale regering en Europese partners erop toezien dat de uitwerking van het nieuwe strategische programma voor de periode 2024-2029, rekening houdt met de klimaat- en milieu-uitdagingen en een rechtvaardige transitie waarborgt.
 • Het Belgische EU-voorzitterschap zal binnen de milieuraad lopende wetgevingsprocessen afronden, bijdragen aan de discussie over de toekomstige agenda van de Unie, met bijzondere aandacht voor drie vastgestelde prioriteiten van de circulaire economie, adaptatie en rechtvaardige transitie; en tenslotte de rol en ambities van de Unie op internationaal niveau promoten en bestendigen.