Persbericht

PB | Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is een koninklijk besluit ondertekend dat de export van giftige motorbrandstoffen verbiedt, net zoals in Nederland. Dit verbod is gericht op oliebedrijven die, vooral vanuit de haven van Antwerpen, motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel- of benzeengehaltes wereldwijd exporteren. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn omwille van de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en het leefmilieu.

Minister Khattabi: “Al veel te lang vertrekken er vanuit België giftige brandstoffen naar onder andere Afrika. Ze zorgen in landen zoals Ghana, Nigeria en Kameroen voor een barslechte luchtkwaliteit en zijn zelfs kankerverwekkend. Olieproducenten en traders exporteren benzines met te hoge gehaltes van benzeen en zwavel. Er is een risico dat de handel nog is verschoven naar België omdat Nederland de export van die vuile brandstoffen al aan banden legde.  Daarom heb ik besloten om actie te ondernemen in samenwerking met de ministers van Energie en Volksgezondheid.”

Eerstdaags zal een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden, getekend door de drie ministers. Het vindt zijn rechtsbasis in de federale bevoegdheid  productnormering en legt aan de motorbrandstoffen voor export dezelfde kwaliteitsnormen op als aan motorbrandstoffen voor de Europese markt. De nieuwe regeling gaat in 3 maanden na publicatie van het Koninklijk Besluit. De bevoegde ministers ontvingen een positief advies van de Raad van State. De minister van Leefmilieu werkt voor het Koninklijk Besluit samen met de minister van Energie en Volksgezondheid. 

Minister Tinne Van der Straeten : "Door onze krachten en bevoegdheden te bundelen, kunnen we een einde te maken aan de export van giftige en kankerverwekkende brandstoffen naar derde landen. Het zou een evidentie moeten zijn dat de normen die we bij ons toepassen voor de bescherming van het leefmilieu en de burgers, ook gelden voor producten die geëxporteerd worden. Omdat de betreffende oliebedrijven nalaten deze verantwoordelijkheid zelf op te nemen, vragen wij de administratie om controles in te voeren op brandstoffen die geëxporteerd worden.”

Minister Frank Vandenbroucke besluit: “Het is opmerkelijk dat producenten ongezonde motorbrandstoffen exporteren, die we in dit land niet toelaten. Met dit koninklijk besluit zorgen we er nu voor dat we producten die in Europa niet zijn toegelaten omwille van de schadelijkheid ook voor export verbieden. Zo beschermen we de gezondheid van mensen wereldwijd."