Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. 
Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat als een referentiekader te beschouwen dat net zoals de begroting een impact heeft op alle domeinen van het overheidsbeleid, luidt een echt kantelmoment in”.
 
Met het uitgestippelde traject kan de federale regering vooruitlopen op de voorziene opschaling van de ambitie door de Europese overheden: “Vandaag verduidelijken we niet enkel de manier waarop we onze verplichtingen nakomen ten opzichte van het meerderheidsakkoord, maar we anticiperen ook al de verhoging van de nationale ambitie die Europa in het vooruitzicht stelt in het kader van de -55%", aldus een tevreden minister van Klimaat Zakia Khattabi.
 
Het traject is opgebouwd rond de belangrijkste federale hefbomen die het verschil maken voor het klimaat: de fiscaliteit, de energienetwerken of nog het spoor, maar ook rond de voorbeeldrol van de regering die de hare moet zijn inzake overheidsgebouwen of haar wagenparken.
 
Elke roadmap werd gezamenlijk uitgewerkt met de betrokken ministers in het kader van de door minister Khattabi aangestuurde klimaatgovernance.  “Het gaat om een echt teamwerk, dat werd opgestart bij het aantreden van de regering. We zullen jaarlijks verslag uitbrengen over de voortgang van de werkzaamheden van deze eerste Klimaatregering“, benadrukt de Premier.
Dit traject met de bestaande federale beleidslijnen en met de nieuwe maatregelen die moeten worden overwogen, zal het mogelijk maken om de broeikasgasuitstoot cumulatief met 233 miljoen ton te verminderen tegen 2030. Het betreft een aanzienlijke inspanning. Naast de maatregelen waarmee concreet uitvoering wordt gegeven aan het federale luik van het Energie- en Klimaatplan, die zorgen voor een vermindering van 208 miljoen ton, werden bijkomend nieuwe maatregelen aangenomen, samen goed voor nog eens 25 miljoen ton. Die nieuwe of versterkte beleidslijnen en maatregelen zullen onder meer betrekking hebben op de volgende domeinen: de vergroening van de fiscaliteit (waaronder de hervorming van de fiscale regeling voor bedrijfswagens), de klimaatbonus (gelinkt aan de Europese besluitvorming), transport (inclusief het stelstel dat moet worden ontwikkeld voor de CO2-neutrale brandstoffen), gebouwen, en de productnormen.   “De zesmaandelijkse evaluatie van de uitvoering van het traject zal het ons mogelijk maken om desgevallend bijsturingen door te voeren om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast zullen verhoogde inspanningen worden geleverd inzake klimaatfinanciering. Hiermee wordt een belangrijk signaal gegeven in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie COP26. We mogen nu met geheven hoofd naar Glasgow trekken met een duidelijke federale positie en een nieuw samenwerkingsakkoord onderhandelen met de gewesten”, is de conclusie van de Eerste Minister en de minister van Klimaat. 
 
Meer informatie: