Nieuws

Persbericht

Benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van bepaalde leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO).

Persbericht

Hernieuwing samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling.

Persbericht

PB | Zakia Khattabi legt in Kopenhagen de basis voor een ambitieuze COP28

Vandaag maandag gaat in Kopenhagen een internationale ministeriële vergadering over klimaat van start. Deze eerste klimaatvergadering sinds de COP27 van november verleden jaar in Sharm El-Sheik zal gedurende twee dagen geleid worden door het huidige en komende voorzitterschap van de Conferentie van de partijen bij het Klimaatverdrag, met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Federaal Minister van Klimaat en Belgisch delegatieleider Zakia Khattabi woont beide dagen van deze…
Persbericht

Zakia Khattabi legt in Kopenhagen de basis voor een ambitieuze COP28

Vandaag maandag gaat in Kopenhagen een internationale ministeriële vergadering over klimaat van start. Deze eerste klimaatvergadering sinds de COP27 van november verleden jaar in Sharm El-Sheik zal gedurende twee dagen geleid worden door het huidige en komende voorzitterschap van de Conferentie van de partijen bij het Klimaatverdrag, met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Federaal Minister van Klimaat en Belgisch delegatieleider Zakia Khattabi woont beide dagen van deze evaluatievergadering van de COP27 bij met de vaste bedoeling om nu al aan te zetten tot ambitie voor de COP28 eind november dit jaar in Dubai. "De COP27, waarop veel hoop was gevestigd, klopte af op verbintenissen die ruim onvoldoende zijn om het hoofd te bieden aan de huidige klimaaturgentie, in het bijzonder wat betreft het mitigatieluik", stelt Zakia Khattabi.  Kan het toeval zijn? Deze namiddag zal het rapport van de zesde evaluatiecyclus van het IPCC gepubliceerd worden. Het bevat volgens de Minister geen verassingen: “Het huis staat in brand! We weten dat dit decennium bepalend zal zijn om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 1,5 graad, zo niet worden de  leefbaarheidsvoorwaarden op aarde niet langer gegarandeerd voor de huidige en toekomstige generaties. Uit recente rapporten blijkt dat we afstevenen op een wereldwijd alarm van 2,5 graden; dit is een catastrofe voor de mensheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare landen en bevolkingsgroepen. De tijd van grote toespraken is voorbij; er is nog tijd voor actie, maar dan wel voor ambitieuze en onmiddellijke actie!”, stelt de Minister nog.   Gesprekken zullen binnen vier werkgroepen worden gevoerd, gewijd aan de vier volgende thema’s: mitigatie, adaptatie, verlies en schade, en financiering. De Minister zal optreden als moderator van de eerste werkgroep. Na afloop van deze gesprekken volgt dan een plenaire vergadering over de algemene inventarisatie (Global Stocktake - GST), een mechanisme om de gemaakte vorderingen voor het behalen van de doelstellingen te evalueren.

Persbericht

12 projecten voor in totaal 8 miljoen euro gefinancieerd door ministers Khattabi en Dermagne om circulariteit in België te stimuleren

Belgium Builds Back Circular (BBBC) maakt deel uit van het Nationale  herstel- en veerkrachtplan, en wordt uitgedragen door minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Met een  aantal projectoproepen gefinancierd met middelen uit het EU Fonds voor Herstel en Veerkracht willen de ministers circulaire ondernemers  ondersteunen die innovatieve ideeën hebben rond circulair  ontwerp en substitutie van zorgwekkende stoffen, om zo de overgang naar een circulaire economie in België aan te moedigen en te versnellen.Van Vandaag werden de namen bekendgemaakt van de 12 winnaars van de eerste projectoproep en werd het startschot gegeven voor de tweede projectoproep Belgium Builds Back Circular. De eerste projectoproep ter waarde van 8 miljoen euro zocht naar innovatieve ideeën rond circulair ontwerp in de sector van fietsen, windturbines, gezondheidszorg en biomimicry. De financiële ondersteuning geeft de winnende organisaties en bedrijven nu de kans om hun ideeën voor circulair design van producten en diensten concreet uit te testen. Zakia Khattabi: “De ontwerpfase is de bepalende factor om de milieuvoetafdruk van onze productie en consumptie te verkleinen. Eco-design gaat niet enkel over producten, maar ook over het systeem waarin de producten zich bevinden. Hun ontwerp moet herdacht worden om circulaire waardeketens mogelijk te maken.” Er waren meer dan 40 kandidaturen voor de eerste BBBC projectoproep, waaronder 18 projecten over fietsen, 9 over biomimicry, 6 over gezondheidszorg en 5 over windturbines. De 34 projecten die voldeden aan de toelatingscriteria werden geanalyseerd door een jury van onafhankelijke externe deskundigen. Voor de tweede oproep zal de focus liggen op substitutie van zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS en hormoonverstoorders. De tweede oproep zal ook opnieuw op zoek gaan naar circulaire oplossingen voor eco-design in de sector van machines en professioneel elektronica, kledij, binnenhuisinrichting en verpakkingsarme voedingsketens.   "Het is essentieel om het ontwerp zelf van een product te heroverwegen en te moderniseren. We kunnen en willen niet meer produceren zonder rekening te houden met de risico's voor ons milieu of onze gezondheid. Deze innovatieve projecten hebben de ambitie om alle belangrijke sectoren te beïnvloeden. Het is onze ambitie om de meest schadelijke stoffen te verwijderen uit de producten die wij dagelijks consumeren", aldus Pierre-Yves Dermagne. Zie hieronder de winnaars van de eerste projectoproep Belgium Builds Back Circular binnen de verschillende thema's;  Fietsen: - Zevensporenplan |  E-bis  - Alle kinderen op Wielekes | Wij Delen - CYCLOOP | Bilmo - Blue Bike Sharing for Life | Blue-mobility & VELO - Velocirculaire | Mobiel 21 Windenergie: - C-Blade. Circulaire oplossingen voor windturbinebladen | Sirris - Ready4Decom | POM West-Vlaanderen Gezondheidszorg: - Biotransformation For the Future | GZA Ziekenhuizen - De Circular Kickstart: Healthcare Challenge | The Circular Hub Biomimetica: - Biomimetische oppervlakten via lasertechniek | Sirris - Permateria | Permafungi - Léém | BC Materials  

Persbericht

PB | 12 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van 8 miljoen euro door ministers Khattabi en Dermagne om circulariteit in België te stimuleren

Belgium Builds Back Circular (BBBC) maakt deel uit van het Nationale  herstel- en veerkrachtplan, en wordt uitgedragen door minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en vicepremier en minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne. Met een  aantal projectoproepen gefinancierd met middelen uit het EU Fonds voor Herstel en Veerkracht willen de ministers circulaire ondernemers  ondersteunen die innovatieve ideeën hebben rond circulair  ontwerp en…
Persbericht

PB | Besturen is vooruitzien! Zakia Khattabi opent rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie

Minister Zakia Khattabi heeft vandaag de rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie geopend, een belangrijke stap in de conferentie van de Rechtvaardige Transitie in België. Er werden meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd over de onderwerpen: landbouw en voeding, transport en mobiliteit, het gebouwenpark en de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van een brede waaier aan maatschappelijke stakeholders kwamen de belangen voorstellen en ideeën van hun achterban,…
Persbericht

Besturen is vooruitzien! Zakia Khattabi opent rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie

Minister Zakia Khattabi heeft vandaag de rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie geopend, een belangrijke stap in de conferentie van de Rechtvaardige Transitie in België. Er werden meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd over de onderwerpen: landbouw en voeding, transport en mobiliteit, het gebouwenpark en de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van een brede waaier aan maatschappelijke stakeholders kwamen de belangen voorstellen en ideeën van hun achterban, verdedigen.  Het forum heeft tot doel de inzichten, ervaringen, zorgen en voorstellen van het georganiseerde middenveld over de rechtvaardige transitie bijeen te brengen en te analyseren. "Om op een geloofwaardige, structurele en eerlijke manier te reageren op de ecologische noodsituatie waarin we ons bevinden, moeten we ons op de toekomst richten en onze productie- en consumptiewijzen grondig herzien, onze economieën en onze steden herdenken," verklaarde Zakia Khattabi tijdens haar openingstoespraak. “We hebben geen andere keuze, anders worden sommige veranderingen ons op de meest gewelddadige manier opgelegd (de stikstofcrisis is een voorbeeld). Samen kunnen wij de voorwaarden van deze overgang kiezen, via een brede dialoog waarbij alle groepen - ook de meest kwetsbaren - worden betrokken. Aan de hand van dit forum wil ik de modaliteiten van een rechtvaardige transitie in België verduidelijken, zodat we deze ideeën en ambities kunnen omzetten in concrete acties en beleid,” aldus de minister.  Het tweede deel van het forum vindt plaats op 28 maart. De thema's die aan bod zullen komen zijn financiën en investeringen, internationale solidariteit, energie en hulpbronnen, en armoedebestrijding.

Persbericht

PB | Zakia Khattabi’s exportverbod gaat door

België is één van de Europese landen die de meeste chemische stoffen exporteert die verboden zijn in de EU vanwege hun gezondheids- en milieu-impact. De Europese Unie verbiedt het op de markt brengen van deze stoffen maar productie en export blijven echter mogelijk. In 2018 exporteerde de EU bijna 81.000 ton schadelijke pesticiden buiten haar grenzen.
Persbericht

Nieuw verdrag beschermt biodiversiteit op volle zee

Van 20 februari tot en met deze ochtend vonden in New York de allerlaatste BBNJ-onderhandelingen plaats, die als doel hebben een internationaal verdrag aan te nemen voor de bescherming van de biodiversiteit op hoge zee. De overeenkomst werd bereikt na 17 jaar van intense discussies en onderhandelingen bij de Verenigde Naties. België speelde een actieve rol in het uitwerken en finaliseren van dit verdrag. Het zal nu onder andere mogelijk worden om natuurgebieden op volle zee – buiten de territoriale wateren – te creëren. Het nieuwe verdrag is van het grootste belang voor België, aangezien ons land als stichter van de Blue Leaders in 2019 een sterke voorstander is van de bescherming van de oceaan en het behoud van haar rijkdommen. De aanname van de doelstelling om 30% van de oceaan te beschermen tegen 2030 tijdens de COP Biodiversiteit in Montreal in december vorig jaar was een eerste belangrijke stap. Het afsluiten van dit nieuwe Verdrag voor de Bescherming van Biodiversiteit op Volle Zee (BBNJ – Biodiversity Beyond National Jurisdiction) is de tweede en laatste stap vooraleer men effectief kan beschermen. Het belang van de oceaan De oceaan is van cruciaal belang voor het behoud van het leven op aarde. Ze is de bron van voedsel en energie voor miljoenen mensen, regelt het klimaat en zorgt voor zuurstof. Helaas wordt de oceaan bedreigd door vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en andere menselijke activiteiten. Opmerkelijk detail: de blauwe hemel die je op wolkeloze dagen ziet, is er dankzij de weerspiegeling van de zon in een gezonde oceaan. Het beschermen van onze oceaan is daarom essentieel voor de toekomst van de planeet. Eén van de belangrijkste redenen is de unieke rol die de oceaan speelt in de strijd tegen klimaatverandering. Zo absorbeert ze ongeveer een derde van de CO2 die door menselijke activiteiten in de atmosfeer wordt uitgestoten. Dit helpt om de opwarming van de aarde te verminderen en het klimaat te stabiliseren. Het belang van natuurreservaten op volle zee Het nieuwe BBNJ-verdrag moest er komen om natuurgebieden op volle zee te creëren. Iets wat tot nog toe op volle zee niet kon. 70% van het aardoppervlak bestaat uit water waarvan 3/4 volle zee is die op dit moment op geen enkele manier volledig door de internationale gemeenschap kon beschermd worden. Dankzij dit verdrag is de tweede en laatste stap gezet om 30% van die volle zee tegen 2030 om te vormen tot natuurgebieden op volle zee. Natuurgebieden op volle zee zijn gebieden waarin menselijke activiteiten zeer strikt geregeld worden: duurzame scheepvaart, wetenschappelijk onderzoek met respect voor de natuur, duurzaam watertoerisme, geen ongebreidelde visserij. De wetenschap is het erover eens dat minstens 30% beschermd moet worden met de inrichting van natuurgebieden op volle zee om een weerbare oceaan te hebben die impact heeft op de klimaatverandering. Met 30% bereik je het tipping point (keerpunt) om ook de andere 70% leefbaar te houden. Naast de natuurgebieden op volle zee spreekt het Verdrag ook over de toegang tot mariene genetische bronnen en de eerlijke verdeling van de voordelen die daaruit voortvloeien, milieu-effectbeoordelingen van activiteiten op hoge zee, capaciteitsopbouw en de overdracht van mariene technologie. Het verdrag zal, net als het klimaatverdrag, ook een COP ‘Conference of the Parties’ organiseren. Rol van België Ons land heeft zich actief ingezet voor het succes van de BBNJ-onderhandelingen, onder meer door actieve deelname aan het proces en via bilaterale contacten met andere landen. Twee experten van de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid woonden de onderhandelingen bij. Het belang van het finaliseren van het BBNJ-verdrag werd ook onderstreept tijdens het Blue Leaders event in Panama de voorbije week parallel met de Our Ocean Conferentie, waar minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne samen met Panama gastheer van was. De Our Ocean Conference 2023 van 2-3 maart was een topconferentie op hoog niveau over de oceaan die georganiseerd werd in Panama. Beleidsmakers uit de hele wereld hebben er opgeroepen tot de afronding van het BBNJ-verdrag. De oproep op hoog niveau werd kracht bijgezet door de aankondiging van meer dan 100 miljoen dollar aan financiering ter ondersteuning van de ratificatie en uitvoering van het verdrag. De financieringsbelofte werd mogelijk gemaakt door private en publieke filantropische instellingen zoals Bloomberg Philanthropies, de Global Environment Facility (GEF), Oceans5 en anderen. Ook de Europese Commissie heeft 40 miljoen euro toegezegd voor het BBNJ-verdrag. Daarnaast voorziet de Commissie 816 miljoen euro voor oceaanonderzoek. Als Blue Leader zal België haar gewicht in de schaal werpen om snel het eerste natuurgebied op volle zee te kunnen vastleggen. België kandidaat voor secretariaat in Brussel Net zoals dat voor andere internationale conventies het geval is, zal er voor BBNJ ook een secretariaat opgericht worden. Dat zal een apart secretariaat zijn, dus niet onder de VN-koepel in New York. Dat is belangrijk om het nieuwe Verdrag slagkracht te geven. Er zal immers een belangrijke lobby zijn tegen het vastleggen van natuurgebieden op volle zee. Een apart secretariaat kan dan een echte vuist maken met een apart budget. België, een van de stichters van de Blue Leaders, stelt zich kandidaat om dat belangrijke secretariaat in Brussel in te richten. Dit ligt niet alleen in lijn van het engagement van ons land van de voorbije jaren, maar zou ook het internationaal marien aanzien van België aanzienlijk verhogen. Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Dit is een historisch verdrag. Een cruciale stap voor al wie om de oceaan geeft. Het BBNJ-verdrag voor de oceaan is wat het Parijs-akkoord van 2015 is voor het klimaat. Na meer dan 17 jaar onderhandelen, kunnen we nu eindelijk natuurgebieden op volle zee creëren. Immers, 70% van de aarde bestaat uit water waarvan 3/4 volle zee is. Die volle zee is van cruciaal belang voor het behoud van het leven op aarde. Ze is de bron van voedsel en energie voor miljoenen mensen, regelt het klimaat en zorgt voor zuurstof. Helaas wordt de oceaan bedreigd door vervuiling, overbevissing, klimaatverandering en andere menselijke activiteiten. Met de inrichting van natuurgebieden op volle zee zal dit nu veranderen.” Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal: “Ik ben ontzettend verheugd dat er na jarenlange onderhandelingen eindelijk een wereldwijd akkoord is. Hiermee zullen we samen de biodiversiteit en de unieke en fragiele ecosystemen in de oceanen beschermen. Net als het globale biodiversiteitsakkoord dat enkele maanden geleden werd gesloten op COP 15 in Montreal, is dit nieuwe verdrag een echte gamechanger voor de wereldwijde bescherming van de oceanen. De bescherming ervan is immers urgent. Zij herbergen een gigantische biodiversiteit, spelen een cruciale rol als klimaatregulator, zijn een grote zuurstofbron en schenken voeding aan miljoenen mensen.”

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.