Persbericht

PB | Zakia Khattabi opent klimaattafels om het debat te democratiseren en het federale klimaatbeleid te versterken

Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi heeft vandaag de klimaattafels ingeluid. Deze beogen stakeholders, experten en betrokken administraties uit verschillende actiedomeinen samen rond de

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zal naar de reactie gevraagd worden van stakeholders, academici en experten op het eerste syntheserapport inzake de voortgang van de invoering van het federale klimaatbeleid 2021-2030, waarvan de Ministerraad akte heeft genomen op 2 september, en zal hen gevraagd worden om denksporen voor bijkomende beleidsmaatregelen aan te reiken, rekening houdend met de huidige en toekomstige uitdagingen. 

De resultaten van die gesprekken zullen belangrijk zijn voor de actualisering van de federale bijdrage aan het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP 2021-2030), waarvan een ontwerptekst bij de Europese Commissie moet worden ingediend tegen 30 juni 2023. Het gaat om noodzakelijke inspanningen om de nieuwe Europese klimaatdoelstellingen te halen: immers, de federale regering heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 de broeikasgasemissies te verminderen met ten minste 55 % (ten opzichte van 1990), zulks overeenkomstig de doelstellingen van het ‘Fit for 55’- pakket, de Europese klimaatwet en het akkoord van Parijs.

“Dank zij het proces van klimaatgovernance worden de ganse regering en alle betrokken departementen ingeschakeld om een ambitieus klimaatbeleid te voeren. Dit is noodzakelijk om de ambitieuze doelstellingen te halen die we gezamenlijk hebben vastgelegd. Dit eerste syntheserapport geeft veel aanwijzingen voor het vervolg! Het geeft aan dat klimaatgovernance goed en wel op de sporen is gezet en resultaten oplevert, veelal volgens het voorziene tijdpad. Dit rapport geldt evenwel enkel als vertrekpunt voor de klimaattafels, welke zullen moeten uitmonden in een reeks maatregelen die een versterking van het federale klimaatbeleid beogen”, aldus Zakia Khattabi.

“Ik heb altijd gepleit voor een inclusief en transparant proces waarin alle actoren de mogelijkheid krijgen om hun standpunt kenbaar te maken, ook wie men het minst hoort, laat staan naar luistert, over deze aangelegenheden, meestal wie het meest getroffen wordt en soms wie de minste capaciteit heeft om actie te ondernemen. Naast deze uitdaging om het debat te democratiseren, zal de transitie enkel geslaagd zijn indien ze rechtvaardig is. Ik heb daarom vóór de zomer de Nationale conferentie voor een rechtvaardige transitie opgestart; dit parallel proces met afzonderlijke doelstellingen en een eigen koers vergeleken met de klimaattafels beoogt een publieksbevraging en een publiek debat over bijvoorbeeld de voorwaarden om de transitie aanvaardbaar te maken voor iedereen.”

De klimaattafels zullen op 6 december afgerond worden met een slotevent waarop de resultaten zullen worden aangekondigd.