Persbericht

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als gids voor federaal beleid

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn nu het kompas voor het federale beleid. Op voorstel van premier Alexander De Croo en minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi heeft de ministerraad ermee ingestemd de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in alle beleidsdocumenten te integreren. Door hun systemische aanpak zijn de SDG's het kader bij uitstek voor een duurzamer, geïntegreerder en samenhangender beleid om economische, sociale, milieu- en vredesuitdagingen aan te pakken.

Na de klimaatgovernance op de rails te hebben gezet, verankert minister Khattabi nu het gebruik van de SDG's als kompas voor het beleid van de federale regering. Regeren is vooruitzien.

Als lid van de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) tegen 2030 te verwezenlijken. Verschillende rapporten, zoals het eind maart gepubliceerde OESO-rapport over de Belgische milieuprestaties of de onlangs door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FISD) gepubliceerde Gap Analysis, wijzen er echter op dat België niet op koers ligt om de SDG's tegen 2030 te halen. Bovendien heeft de Covid-19-crisis helaas een negatief effect gehad op verschillende SDG's (armoede, hongersnood, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, ongelijkheid, enzovoort).

"Meer dan ooit hebben wij, omwille van de doeltreffendheid en omdat de dingen in werkelijkheid met elkaar verband houden, behoefte aan een geïntegreerd en samenhangend bestuur, en in dit opzicht vormen de MDG's een ideaal kader om het beleid te analyseren en te sturen. Zo zullen voortaan in elke algemene beleidsnota de SDG's en de bijbehorende subdoelen worden geïntegreerd", aldus de minister. "Zo kunnen we een overzicht krijgen van de manier waarop het beleid bijdraagt tot de verwezenlijking van de SDG's, en tegelijk aangeven op welke gebieden nog vooruitgang kan worden geboekt.”

"Ik ben verheugd dat deze regering zich toerust met een nieuw instrument om ons overheidsbeleid te sturen in het belang van efficiëntie en samenhang. Regeren is vooruitzien", besluit de minister.