Persbericht

PB | België zal niet langer chemicaliën exporteren die verboden zijn op Europees grondgebied!

Vandaag 23 juni heeft de ministerraad het ontwerp besluit “export ban” van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke goedgekeurd. Dit koninklijk besluit verbiedt de uitvoer van bepaalde gevaarlijke stoffen die reeds verboden of streng gereglementeerd zijn op de Europese markt. Het verbod geldt voor uitvoer vanuit België naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie. Zakia Khattabi hecht sterk aan de afschaffing van dergelijke dubbele standaarden, omdat het nauw verband houdt met de bescherming van milieu en gezondheid en sociale rechtvaardigheid.

Elk jaar exporteert de Europese Unie duizenden tonnen zeer schadelijke stoffen die ze op eigen bodem verbiedt. Een absurditeit, volgens Zakia Khattabi: “Die producten zijn vandaag verboden op de Europese markt precies omdat het gebruik ervan zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Wat niet gezond is hier, is uiteraard ook elders ongezond!". 

De minister wijst bovendien op twee andere punten: “De wereldwijde globalisering zorgt voor een boemerangeffect waarbij Europese consumenten uiteindelijk toch te maken krijgen met die stoffen omdat ze bijvoorbeeld via voedingsmiddelen terug op hun bord terechtkomen. Uit een onderzoek van PAN Europe in 2020 is bijvoorbeeld gebleken dat 74 verboden stoffen werden gevonden in de 5.800 voedselstalen die binnen de Europese Unie geanalyseerd werden. Voorts zorgt een dergelijke praktijk voor markverstoring en een oneerlijke concurrentie tegenover onze eigen landbouwers, die de betrokken stoffen niet meer mogen gebruiken.”

"Met deze maatregel verbieden we de export van stoffen, die we te gevaarlijk vinden voor gebruik bij ons, naar andere delen van de wereld", aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. "Zo beschermen we de gezondheid van mensen wereldwijd."

Met dit besluit wordt België, na Frankrijk het tweede land dat dit verbod invoert. De tekst bevat twee bijlagen: in de eerste bijlage zijn de gevaarlijke stoffen opgelijst die voor alle toepassingen verboden zijn binnen de Europese Unie, en waarvoor voortaan een volledig uitvoerverbod geldt; in de tweede bijlage zijn de gevaarlijke stoffen opgelijst die nog toegestaan zijn voor bepaalde toepassingen. Met dit KB van Zakia Khattabi is België nu ook goed gewapend om vervolgens een Europees verbod te bepleiten in het kader van de Europese strategie voor een duurzame chemie.