Persbericht

PB | Zakia Khattabi verbiedt de invoer van jachttrofeeën in België

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp goed van federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi om de invoer van jachttrofeeën van bepaalde door CITES beschermde diersoorten te verbieden. Hiermee geeft ze juridische verankering aan de resolutie die op 24 maart 2022 unaniem werd aangenomen door het federale parlement.

Jaarlijks worden in België tientallen invoervergunningen afgegeven voor jachttrofeeën van soorten die vermeld staan op de CITES-lijst (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). De meest geïmporteerde soorten zijn de Afrikaanse leeuw, gevolgd door de Afrikaanse olifant, het luipaard, de Hartman zebra en het nijlpaard.

Na de unanieme stemming op 24 maart 2022 over een resolutie om de invoer van deze jachttrofeeën te verbieden en na een analyse van de juridische opties om de resolutie tot uitvoering te brengen, gaf minister Khattabi haar administratie de opdracht om een wetsontwerp op te stellen. Door de wet van 28 juli 1981 tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, de zogenoemde CITES-wet, te wijzigen, worden jachttrofeeën verboden voor soorten die zijn opgenomen in bijlage A van de overeenkomst (hoogste graad van bescherming) en 12 soorten in bijlage B (tweede graad van bescherming). Uit de huidige Belgische database, die in gebruik is sinds maart 2015, kan afgeleid worden dat er sinds dat moment 310 invoervergunningen werden afgeleverd voor CITES-plichtige soorten. Een vergunning kan voor één of meerdere specimens gebruikt worden.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies binnen de 30 dagen voorgelegd aan de Raad van State. Als er grote aanpassingen nodig zouden zijn na dit advies, wordt het ontwerp opnieuw voorgelegd aan de Ministerraad voor een tweede lezing.