Persbericht

Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu en de Gezondheid (GICLG) | Invoering van een Belgische PFAS-coördinatiestrategie

Op initiatief van federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft de GICLG vandaag 8 juli vergaderd om een stand van zaken over PFAS op te maken. De GICLG wil een geïntegreerde en coherente respons uitwerken voor de huidige problemen door een Belgische PFAS-coördinatiestrategie te implementeren en wil een ambitieus Belgisch standpunt afspreken in het kader van de Europese strategie inzake de duurzaamheid van chemische stoffen.

De op initiatief van de federale minister van Leefmilieu bijeengekomen GICLG heeft overeenstemming bereikt over :

- het opzetten van een coördinatiestrategie tussen de verschillende entiteiten met het oog op het verwijderen van PFAS-verontreiniging in België en het beperken van het gebruik van die stoffen tot een absoluut minimum, zijnde de essentiële toepassingen. Een coherent beleid vereist inderdaad dat het huidige en toekomstige optreden tegen PFAS-verontreiniging op efficiënte wijze gecoördineerd wordt op alle beleidsniveaus en binnen alle bevoegdheden; 

- het delen van informatie over early warnings tussen de leden van de GICLG; 

- het bestuderen van de resolutie die op 25 juni 2021 werd aangenomen door het federale parlement, en de implementatie ervan.

In dat vooruitzicht belast de GICLG een deskundigengroep ermee een strategie (harmonisatie en optimalisatie) uit te werken met het oog op een geïntegreerde en coherente aanpak tussen de verschillende beleidsniveaus en -domeinen die betrokken zijn bij de GICLG.  Die werkgroep zal fungeren als een nationaal overlegorgaan met uitwisseling van informatie en gegevens voor de al ondernomen en te ondernemen acties met betrekking tot PFAS wat België betreft.  In november 2021 komt de GICLG opnieuw samen om zich te buigen over de werkzaamheden van de werkgroep.

De GICLG bereikte ook een consensus over de noodzaak om het debat op het niveau van de vergadering van de Europese ministers van Leefmilieu te brengen en om een sterke ambitie te verdedigen in het kader van de gesprekken over de operationele implementatie van de European Chemicals Strategy for Sustainability